Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany 2 Tym 3:16-17.

Wytyczną wiary chrześcijańskiej powinna być odpowiedź na pytanie: "Czy to jest biblijne? Co mówi Pismo na ten temat?". Jeśli nauczanie jest biblijne, powinno być przyjęte. Jeśli nie, powinno zostać odrzucone. Pytanie jakie musimy sobie postawić przy ocenie jakiejkolwiek wspólnoty, wyznania, kościoła chrześcijańskiego brzmi: czy dane doktryny, praktyki albo tradycje są biblijne?

 

Protestanci to chrześcijanie opierający swoje zasady wiary na nauczaniu Jezusa i apostołów zawartym w Piśmie Świętym. Stanowi ona dla protestantów jedyny i nieomylny autorytet w kwestiach wiary. Protestanckimi są te wyznania, które kierują się pięcioma zasadami Sola. Więcej na ten temat znajdziesz w zakładce Kim są protestanci. Do wyznań protestanckich zaliczane są: kościoły ewangelickie, np. Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luteranie), Kościół Ewangelicko-Reformowany oraz kościoły ewangeliczne (ewangelikalne), np.: baptyści, zielonoświądkowcy, prezbiterianie, kościoły Chrystusowe, a także wiele wspólnot niezrzeszonych, nie przynależących oficjalnie do żadnej denominacji, ale wyznające protestanckie zasady wiary (5 zasad Sola).
Protestanckimi nie są wspólnoty, które jako fundamentu swojej wiary nie uznają wyłącznie Biblii i nauki z niej płynącej.
 • Kościół rzymskokatolicki – oprócz Biblii, fundamentem wiary Katolicyzmu jest tzw. Tradycja Apostolska – w rzeczywistości często sprzeczna z samą Biblią.
 • Kościół prawosławny – podobnie jak w przypadku Katolicyzmu, obok Biblii, autorytetem w kwestiach wiary jest tzw. Święta Tradycja.
 • Świadkowie Jehowy – autorytetem w kwestiach wiary jest organizacja "Towarzystwo Strażnica" mająca swoją siedzibę się w Brooklynie.
 • Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (Mormoni) – oprócz Biblii, autorytetem w kwestiach wiary jest Księga Mormona, nauki "proroka" Josepha Smitha.
 • Niektóre kościoły charyzmatyczne – które obok Biblii mają swoich własnych "proroków" negujących podstawowe prawdy biblijne (tzw. kościoły trzeciej fali, ruch słowa wiary). Kościoły te, choć powszechnie nazywane protestanckimi, często dalekie są od zasad protestanckich (5 zasad Sola).
 • Kościoły wyznające tzw. ewangelię sukcesu – wyznania nauczające, że bogactwo i powodzenie jest miarą wiary chrześcijanina. Jest to absolutne zaprzeczenie nauki Słowa Bożego.
 • Wątpliwości dotyczą Kościoła Adwentystycznego – który autoryzuje proroctwa Ellen White i odrzuca niektóre podstawowe doktryny chrześcijańskie. Z uwagi na różnorodny charakter adwentyzmu nie jest możliwa jednoznaczna kwalifikacja tego wyznania jako protestanckie.
 • Wszystkie inne wspólnoty nie uznające wyłącznie autorytetu Biblii w kwestiach wiary.
Szczegółowa odpowiedź na to pytanie wymagałaby napisania wielu książek. Istnieją jednak zwięzłe opracowania – wyznania wiary. Do najważniejszych historycznych wyznań wiary należą:
 • Konfesja Westminsterska – jedno z najważniejszych protestanckich wyznań wiary, powstałe w Londynie w 1646 roku. Dotyka ono podstaw wiary chrześcijańskiej. Powstało z inicjatywy angielskich purytan.
 • Mały Katechizm Westminsterski – napisany w Anglii w latach czterdziestych XVII wieku i zatwierdzony w 1647 roku. Jest jednym z głównych dzieł angielskiej reformacji. Jest ułożony w formie 107 krótkich pytań i odpowiedzi.
 • Londyńskie Wyznanie Wiary z roku 1689 (Konfesja II londyńska) – napisana przez reformowanych baptystów w Anglii, by formalnie wyrazić wiarę baptystyczną i protestancką.
 • Trzy formy jedności – księgi symboliczne wielu kościołów ewangelicko-reformowanych zawierających:
 1. Konfesję belgijską – przygotowaną przez Guido de Bres, kaznodzieję Kościołów Reformowanych w Holandii w 1561 roku. Łacińska nazwa to Confessio Belgica, przy czym "Belgica" oznaczało całe Niderlandy.
 2. Katechizm Heidelberski – jeden z podstawowych dokumentów, zawierających doktrynę teologiczną reformowanego chrześcijaństwa. Został napisany w 1563 w formie pytań i odpowiedzi oraz przetłumaczony na wiele języków.
 3. Kanony z Dordrechtu – postanowienia synodu holenderskiego kościoła reformowanego, który odbył się w latach 1618-1619 w mieście Dordrecht. Wzięło w nim udział również 28 delegatów z ośmiu innych krajów.
Częstym zarzutem wobec protestantyzmu jest mnogość wyznań (luteranie, baptyści, zielonoświątkowcy, metodyści itd.). Biblia wyraźnie podkreśla wagę jedności i wzajemnej zgody pomiędzy chrześcijanami. Protestanci nie negują potrzeby jednomyślności w wierze i bardzo ją cenią. Wiele wyznań protestanckich, mimo odmiennej nazwy, w rzeczywistości jest do siebie bardzo podobnych. Nie ma problemu by na przykład zielonoświątkowiec uczestniczył w nabożeństwach baptystycznych i na odwrót. Różnorodność wyznaniowa nie jest zjawiskiem negatywnym i nie oznacza podziałów w Kościele Chrystusa. Kościół, według Słowa Bożego, jest zgromadzeniem świętych, kochających Boga ludzi, a nie ziemską instytucją. Istnieją setki wyznań protestanckich, ponieważ nie istnieje "ciało kierownicze", a wyznania te formowały się na przestrzeni setek lat, w różnych częściach świata. Tym co odróżnia protestantyzm od katolicyzmu, prawosławia, lub sekt takich jak Świadkowie Jehowy bądź Scjentolodzy, jest brak instytucji bądź ziemskiego przywódcy, który wyznaczałby w co wierni mają wierzyć. Jedyną taką osobą jest Jezus Chrystus, a źródłem wiary protestanckiej jest wyłącznie Biblia. Protestantyzm dąży do jedności w różnorodności. Mimo różnych wyznań i różnic w drugorzędowych sprawach (np. dotyczących wyglądu liturgii, poglądów odnośnie czasów ostatecznych), łączy ich jedność i zgodność w Duchu. Wyraża się ona w dążeniu do wspólnego celu jakim jest wywyższanie Boga w swoim życiu (każdy kościół protestancki łączy wiara w Trójjedynego Boga i Pięć Zasad Sola). Na tym polega jednomyślność w Chrystusie, o której mówi Słowo Boże: jedność duchowa, a nie organizacyjna, formalna. Nie jest możliwe, by całkowicie uniknąć wszelkich konfliktów w zborach lub pomiędzy wyznaniami. Szerzej o różnicach międzywyznaniowych napisano w odpowiedzi na pytanie Jakie są różnice pomiędzy wyznaniami protestanckimi?
Denominacje luterańskie wywodzą się od imienia Marcina Lutra i jego nauczania. Metodyści przejęli swoją nazwę od założyciela John'a Wesley'a, który zdobył rozgłos dzięki swoim "metodom" wzrostu duchowego. Prezbiterianie wywodzą się ze stylu przywództwa w kościele, pochodzącego od greckiego słowa 'prezbiteros' oznaczającego starszych. Nazwa baptyści wskazuje szczególne znaczenie 'baptidzo' – chrztu w wieku dojrzałym. Każda denominacja różni się w swojej doktrynie wyróżniając się spośród innych, np. sposobem udzielania chrztu; dostępnością pamiątki Wieczerzy Pańskiej dla wszystkich lub tylko dla tych, których świadectwo mogą potwierdzić liderzy kościoła; różnicą między suwerennością Boga a wolnością woli w kwestii zbawienia, przyszłością Izraela a kościoła; pochwyceniem – wyznając pretrybulacjonizm lub postrybulacjonizm; istnieniem darów ("znaków") w czasach obecnych itd. Sednem tych różnic nie jest Chrystus, jako Pan i Zbawiciel, lecz różnice w poglądach ludzi szczerze wierzących, którzy pragną szukać i wielbić Boga – w zgodzie z wyznawaną doktryną, swoim sumieniem i poznaniem Słowa Bożego. Istnieje wiele różnych denominacji w obrębie chrześcijaństwa. Niektóre denominacje nieznacznie różnią się między sobą i dotyczy to przeważnie odmiennego stylu muzyki podczas uwielbienia związanego z gustami czy preferencjami chrześcijan. Chrześcijanie muszą być jednomyślni w wierze, a dowolność związana z chrześcijańskim stylem uwielbienia podczas nabożeństwa jest kwestią drugorzędną. Swoboda ta wpływa na "różnorodność" w samym chrześcijaństwie. Kościół Prezbiteriańki w Ugandzie będzie miał odmienny styl uwielbienia od Kościoła Prezbiteriańskiego w Kolorado, lecz doktryny ich nauczania będą praktycznie niezmienne. Różnorodność jest czymś dobrym, lecz brak jedności nie. Jeśli dwa kościoły nie są zgodne co do doktryny, to potrzebne są rozmowy i ustalenia na podstawie Pisma Świętego. Rodzaj wychowywania "żelazo ostrzy się żelazem" Prz 27:17 jest z pożytkiem dla każdego. Jeśli dotyczy to kwestii odmiennego stylu uwielbienia to mogą pozostać przy swoim. Ten rodzaj rozdzielności nie zwalnia jednak chrześcijan z okazywania sobie wzajemnej miłości 1 Jan 4:11-12 i jedności w ciele Chrystusa Jan 17:21-22.
U podstaw Reformacji Protestanckiej leżą cztery główne pytania, w których według reformatorów, Kościół rzymskokatolicki był w błędzie. Te cztery pytania są następujące: W jaki sposób osoba jest zbawiona? Gdzie znajduje się religijny autorytet? Czym jest kościół? Jaka jest istota chrześcijańskiego życia? Aby odpowiedzieć na te pytania reformatorzy Marcin Luter, Ulrich Zwingli, Jan Kalwin i John Knox ustanowili coś, co jest znane jako "Pięć zasad Protestantyzmu" (Pięć Sola – "sola" to łacińskie słowo oznaczające "tylko"). Te pięć punktów było w samym sercu reformacji i właśnie dla tych pięciu istotnych biblijnych doktryn, reformatorzy wystąpili przeciwko Kościołowi rzymskokatolickiemu:
 1. Sola scriptura – Tylko Pismo.
 2. Sola fide – Tylko wiara.
 3. Sola gratia – Tylko łaska.
 4. Solus Christus – Tylko Chrystus.
 5. Soli Deo gloria – Tylko Bogu chwała.
Więcej o każdej zasadzie Sola znajdziesz na podstronie Kim są protestanci.
W odpowiedzi na to pytanie skupimy się wyłącznie na podstawowej różnicy, nie jest bowiem możliwe szczegółowe omówienie każdej z doktryn w kilku zdaniach. Zgodnie z nauką Biblii, wiara chrześcijańska opierać powinna się wyłącznie na Słowie Bożym. Podstawowym błędem Kościoła rzymskokatolickiego jest zły fundament – Kościół ten opiera się bowiem na dwóch fundamentach: tzw. Tradycji Apostolskiej oraz Piśmie Świętym. W praktyce, Tradycja Apostolska wielokrotnie zaprzecza Biblii. Te dwa fundamenty nie są możliwe do pogodzenia i choć w teorii Kościół rzymskokatolicki opiera się na Słowie Bożym, to w praktyce ludzka Tradycja wielokrotnie jest stawiana wyżej w doktrynie tego kościoła. Przykładem ludzkich tradycji jest:
 • uznawanie papieża za Głowę Kościoła (według Biblii Głową Kościoła jest wyłącznie Jezus Chrystus)
 • kult Maryi (według Biblii chwała i uwielbienie należy się wyłącznie Bogu)
 • modlitwa do świętych (według Biblii można modlić się jedynie do Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa)
Biblia w ostrych słowach przestrzega przed praktyką stosowaną przez Kościół katolicki, w którym Tradycja zaprzecza Słowu Bożemu:
Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, (...) Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. (...) I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Mk 7:6-9, 13
Funkcja papieża nie jest poparta biblijnie. Protestanci nie uznają papieża jako Głowy Kościoła, ponieważ zgodnie z Biblią, Głową Kościoła chrześcijańskiego jest Jezus Chrystus i nikt więcej: "i wszystko poddał pod nogi jego [Jezusa Chrystusa], a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła" Ef 1:22. Biblia podaje również, że Ojcem Świętym jest Bóg Ojciec, a nie jakikolwiek człowiek. Natomiast nazwa urzędu papieskiego "Zastępca Chrystusa na Ziemi" odnosić powinna się do Ducha Świętego, ponieważ zgodnie z obietnicą Jezusa Chrystusa, Duch Święty zstąpił na ziemię w chwili wniebowstąpienia Jezusa: "Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie" Jan 14, 16. Duch Święty przebywa wśród wierzących i to On jest zastępcą Chrystusa na ziemi, a nie papież. Przypisywanie papieżowi tytułów, które należą wyłącznie do Boga, jest bluźnierstwem. Urząd papieża bluźni trzem Osobom Bożym: Bogu Ojcu (tytuł papieski "Ojciec Święty"), Bogu Synowi (tytuł papieski "Głowa Kościoła") i Bogu Duchowi Świętemu (tytuł papieski "Zastępca Chrystusa na ziemi").
W Piśmie Świętym Maryja przedstawiona jest jako posłuszna, wierząca służebnica Boga, która została matką Jezusa. Protestanci wszystkich wyznań uznają Maryję za wzór cnót chrześcijańskich. Kościół rzymskokatolicki naucza, że Maryja jest Królową Niebios, zawszedziewicą i współodkupicielką, która została wzięta do nieba wraz ze swoim ciałem. Żaden z tych atrybutów nauczanych przez Kościół rzymskokatolicki nie ma podstaw w Biblii. Idea, że Maria jest współodkupicielką i pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest nie tylko pozabiblijna (nauczana poza Biblią), ale również niebiblijna (przeciwna do nauki Pisma). Dzieje Apostolskie 4:12 deklarują, że Jezus jest jedynym odkupicielem Dz 4:12, a 1 List do Tymoteusza ogłasza, że Jezus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi 1 Tym 2:5.
Pismo Święte naucza, że możemy modlić się tylko do Boga Mat 6:9  Łuk 18:1-7.
Nie. Nowy Testament naucza, że nie ma różnicy pomiędzy klerem a "ludźmi świeckimi" 1 Pt 2:9. Wszyscy uczniowie Chrysusa są "ludem kapłańskim". Oznacza to, że każdy wierzący chrześcijanin ma bezpośredni dostęp do Boga. Przewodniczącymi zborów protestanckich są starsi zboru lub pastor, którzy nie mają "wyższej" bądź w jakikolwiek sposób innej pozycji przed Bogiem niż każdy członek wspólnoty.
Pismo Święte naucza, że wyznawanie grzechów ma być do Boga 1 Jan 1:9. Tylko Bóg może wybaczyć grzechy i to do Niego kierujemy wszelkie modlitwy i prośby. Wyznawanie grzechów innym osobom, członkom zboru jest praktykowane przez protestantów jako prośba o modlitwę, a nie jako sposób otrzymania odpuszczenia grzechów.
Biblia uczy, że jesteśmy zbawieni przez łaskę (Sola Gratia), która jest otrzymywana poprzez prostą wiarę Ef 2:8-9 (Sola Fide), oraz że dobre uczynki są rezultatem przemienionego serca, które doświadczyło zbawienia Ef 2:10 2 Kor 5:17 oraz owocem nowego życia w Chrystusie Jan 15. W opozycji do tej nauki stoi Kościół rzymskokatolicki, który naucza, że zbawienie otrzymywane jest przez chrzest i utrzymywane poprzez katolickie sakramenty.
Zobacz również: czym jest Ewangelia.
W Biblii tylko wierzący, którzy złożyli swą ufność w Chrystusie byli chrzczeni – jako publiczne świadectwo ich wiary i utożsamienia się z Nim Dz 2:38 Rzym 6:3-4. Chrzest wodny przez zanurzenie jest krokiem posłuszeństwa po uwierzeniu w Chrystusa. Jest proklamacją wiary w Chrystusa, zaświadczeniem o poddaniu się Jemu i utożsamieniem się z Jego śmiercią, pogrzebem i zmartwychwstaniem. Mając to na uwadze, chrzest niemowląt nie jest biblijną praktyką. Niemowlę nie może złożyć swojej wiary w Chrystusa. Nie potrafi podjąć świadomej decyzji posłuszeństwa Chrystusowi, nie jest w stanie zrozumieć co oznacza chrzest. Biblia nie odnotowuje jakichkolwiek chrztów niemowląt. Metody chrztu poprzez pokropienie lub polewanie wywodzą się właśnie z chrztu niemowląt, ponieważ niemądre i niebezpieczne byłoby zanurzanie ich pod wodą. Nawet te metody nie zgadzają się z Biblią. Pokropienie czy polanie w żaden sposób nie ilustruje śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Chrzest nie ma mocy sprawczej – nie jest czymś co zbawia, ponieważ zbawienie jest wyłącznie na podstawie wiary 1 Kor 1:14-18 Rzym 10:13-17, a nie uczynków.
Jezus w rozmowie z Nikodemem powiedział: "Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego" Jan 3:3. Na pytanie Nikodema w jaki sposób może się to stać, otrzymał odpowiedź: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić" Jan 3:3-7. W innym miejscu Biblia mówi: "Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili" Jan 1:12-13. Nowe narodzenie to narodzenie z Boga. Jest to rzeczywiste dotknięcie Boże, które ożywia naszego ducha i daje człowiekowi zbawienie. Oznacza przyłączenie do Bożej rodziny. Poprzez prawo nowych narodzin człowiek staje się dzieckiem Bożym. Zaufanie Jezusowi Chrystusowi, który zapłacił za nasze grzechy, gdy umierał na krzyżu, to duchowe narodzenie na nowo. "Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem" 2 Kor 5:17. W jaki sposób można "narodzić się na nowo"? Nie jest to możliwe do osiągnięcia ludzkimi siłami, nie jest również prezentem od Boga w zamian za nasze dobre uczynki. Biblia mówi, że zbawienie jest wyłącznie z wiary, a nie z uczynków Ef 2:8-9. Tylko ci, którzy szczere zaufają Bogu jako swojemu Panu i Zbawicielowi otrzymają od Boga nowe życie duchowe i zbawienie.
Zostać "Protestantem" nie jest trudno. Wystarczy uczęszczać na nabożeństwa i wyznawać protestanckie wartości i zasady wiary (5 zasad protestantyzmu). Istotą chrześcijaństwa nie jest jednak przynależność do tego czy innego wyznania, ale szczera wiara w Jezusa Chrystusa i Jego ofiarę na krzyżu. Jeśli motyw, dla którego chcesz zostać protestantem jest inny niż posłuszeństwo Chrystusowi, protestantyzm i chrześcijaństwo nie jest dla ciebie. Niektórzy postrzegaję wiarę protestancką jako ułatwienie, wolność od religijnych obowiązków czy wręcz liberalne podejście do grzechu. Biblijny protestantyzm nie jest żadną z tych rzeczy. Protestancki kościół to taki, w którym osoba Jezusa Chrystusa jest zawsze w centrum, a głoszona nauka wypływa bezpośrednio z Biblii. Chrześcijaninem jest osoba, która ma osobistą relację za Jezusem i podąża z Nim w każdym aspekcie swojego życia, a nie jest członkiem religijnego ugrupowania.
Na podstawie: Wikipedia, GotQuestions

Zadaj pytanie

E-mail:
Temat:
Pytanie:
Rozwiąż równanie: 2+2=?

Ostatnie komentarze

 • Świadectwo Biblii o boskości Jezusa Chrystusa

  itowoferdzi itowoferdzi 30.01.2018 17:29
  levitra-20mg-pr iceof.online.an kor: http://levitra-20mg-priceof.online/ pricespharmacy- canadian.online ...

  Czytaj więcej...

   
 • Świadectwo Biblii o boskości Jezusa Chrystusa

  unokoruremisu unokoruremisu 30.01.2018 17:04
  levitra-20mg-pr iceof.online.an kor: http://levitra-20mg-priceof.online/ pricespharmacy- canadian.online ...

  Czytaj więcej...

   
 • Świadectwo Biblii o boskości Jezusa Chrystusa

  esasobaqu esasobaqu 30.01.2018 16:49
  levitra-20mg-pr iceof.online.an kor: http://levitra-20mg-priceof.online/ pricespharmacy- canadian.online ...

  Czytaj więcej...

   
 • Świadectwo Biblii o boskości Jezusa Chrystusa

  oaputov oaputov 30.01.2018 16:42
  levitra-20mg-pr iceof.online.an kor: http://levitra-20mg-priceof.online/ pricespharmacy- canadian.online ...

  Czytaj więcej...

Ostatnio dodane filmy

Scroll to top
Gmail Sign in