Protestanci to chrześcijanie opierający swoje zasady wiary na nauczaniu Jezusa i apostołów zawartym w Piśmie Świętym – Biblii. Stanowi ona dla protestantów jedyny i nieomylny autorytet w kwestiach wiary.

 

Protestantyzm zapoczątkowany został przez katolickiego zakonnika i doktora teologii Marcina Lutra. Będąc w Rzymie w 1510 roku miał okazję zaobserwować druzgocący obraz Kościoła rzymskokatolickiego: papieża zaangażowanego w wojny, bezceremonialne zachowanie księży, bluźnierczą sprzedaż sakramentów i odpustów, odprawianie mszy świętych w pośpiechu itd. Pragnieniem Lutra stała się odnowa Kościoła katolickiego, powrót do ideałów pierwszych chrześcijan, do źródła wiary chrześcijańskiej  Pisma Świętego.

W 1517 roku Marcin Luter wywiesił 95 tez na drzwiach Kościoła zamkowego w Wittenberdze. Stanowiły one wezwanie do publicznej dysputy na temat istoty i skuteczności sprzedawanych odpustów. Ponieważ odpust kupić można było za pieniądze, więc tak uzyskane odpuszczenie kar za grzechy dalekie było od prawdziwej pokuty i żalu. Katoliccy duchowni sprzedający odpusty negowali potrzebę żalu za grzechy, sprzeciwiając się tym samym podstawowym prawdom biblijnym.

Oto niektóre z 95 tez Marcina Lutra:

 • Teza 36: Każdy chrześcijanin, który za grzechy żałuje prawdziwie, ma i bez listu odpustowego zupełne odpuszczenie kary i winy.
 • Teza 43: Należy pouczać chrześcijan, że ten, kto daje ubogiemu albo wspiera potrzebującego, lepiej czyni, niż gdyby kupował odpusty.
 • Teza 45: Należy pouczyć chrześcijan, iż ten, co widzi ubogiego i mimo to kupuje odpust, ten nie odpust papieża nabywa, ale gniew Boży ściąga na siebie.
 • Teza 46: Należy pouczyć chrześcijan, iż oni, gdy nie są zbyt bogaci, powinni zatrzymać to co potrzebne dla ich domu, a nie wyrzucać na próżno na odpusty.
 • Teza 62: Istotny, prawdziwy skarb Kościoła to święta Ewangelia chwały i łaski Bożej.
 • Teza 82: Dlaczego jednak papież nie uwalnia wszystkich dusz z czyśćca z przyczyny najświętszej miłości i najwyższej potrzeby dusz, co byłoby rzeczą najsprawiedliwszą, gdy tymczasem nieskończoną ilość dusz uwolnił (on) dla podłej monety, złożonej na budowę bazyliki  a więc rzeczy małej wagi.
 • Teza 86: Dlaczego również nie buduje papież bazyliki św. Piotra raczej za własne niż za pieniądze biednych chrześcijan, wszakże jego majątek jest znaczniejszy od dóbr jakiegokolwiek bogatego Krassusa.

Krytyka Marcina Lutra nie spodobała się władzom kościelnym  został ekskomunikowany, a jego dzieła spalone. Uznano go za heretyka i próbowano zabić. Ukrywając się przed śmiercią w odosobnieniu, Luter miał czas na studiowanie języków Biblii – greki i hebrajskiego. Dokonał wtedy pierwszego tłumaczenia Biblii na języka niemiecki. Od tej pory tekst Pisma Świętego stał się dostępny dla zwykłych ludzi, a nie tylko duchowieństwa.

Marcin Luter i jego zwolennicy to nie jedyni chrześcijanie średniowiecza opierający swoją wiarę na Piśmie Świętym. Choć nie nazywano ich protestantami, przed Reformacją wiarę ewangeliczną wyznawali np. Piotra Waldo i tzw. "waldensi" w XII wieku. Działali oni we Francji, Włoszech, Niemczech, Czechach i Polsce (na Śląsku). Występowali przeciw władzy i bogactwu Kościoła rzymskokatolickiego. Zostali potępieni przez papiestwo, ekskomunikowani i prześladowani przez inkwizycję. 

John Wycliffe żyjący w Anglii w latach 1320–1384 sprzeciwiał się bogactwu Kościoła, supremacji władzy papieskiej, niemoralności i żądzy władzy wśród duchownych. Był inicjatorem pierwszego przekładu Biblii na język angielski. Tłumaczenie z łaciny ukończono pod jego kierownictwem w roku 1382, po 20 latach pracy. Biblia ta była ręcznie kopiowana i rozpowszechniana przez lollardów. Kościół katolicki ostro zwalczał Wycliffe'a i nie zgadzał się na tłumaczenie Pisma Świętego na "język prostego ludu". Został potępiony przez papieża Grzegorz XI i pochowany na niepoświęconej ziemi. W roku 1428 biskup angielski, na polecenie papieża Marcina V, wyjął kości Wycliffe'a z grobu cmentarza w Lutterworth. Zostały one zmiażdżone, spalone na popiół i wrzucone do rzeki.

Jan Hus, czeski duchowny, profesor Uniwersytetu Praskiego, został podstępnie uwięziony, a następnie oskarżony jako heretyk. Negował on boskie pochodzenie władzy papieża dlatego 6 lipca 1415 został spalony żywcem na stosie. Umarł śpiewając pieśń Kyrie eleison (Panie, zmiłuj się).

Mimo prześladowań na przestrzeni wieków: krucjat krzyżowych, inkwizycji tępiącej tzw. "heretyków" (w rzeczywistości każdego kto ośmielił sprzeciwić się głowie Kościoła rzymskokatolickiego), biblijne chrześcijaństwo przetrwało do dzisiaj. Wielkim, i często niedocenianym, błogosławieństwem jest możliwość czytania Biblii – listu Boga do człowieka  w niemal każdym języku świata. 

Protestantyzm, wiara ewangeliczna opiera się na pięciu podstawowych zasadach wynikających bezpośrednio ze Słowa Bożego. Jest to tak zwanych Pięć Zasad Protestantyzmu:

 

1. Sola scriptura Tylko Pismo

Zasada Sola scriptura oznacza, że Biblia jest jedynym źródłem doktryny chrześcijańskiej, dostępnym dla wszystkich. Biblia jest bezpośrednim i jedynym przesłaniem Boga dla ludzi i nie wymaga żadnych dodatkowych interpretacji i dodatków. Wyznania przyjmujące tę zasadę, odrzucają pozabiblijną tradycję jako źródło wiary. Zasada sola scriptura jest jednym z instrumentów bezpośredniego kontaktu Boga z ludźmi. To stwierdzenie jest przeciwne naukom prawosławia, anglikanizmu i katolicyzmu, które głoszą, że Biblia może być autentycznie interpretowana tylko przez tradycję apostolską i sobory Kościoła.

 

2. Sola fide Tylko wiara

Sola fide jest podstawą teologii usprawiedliwienia przez wiarę i zasadą ustanowioną bezpośrednio przez Boga. Tylko wiara, a nie dobre uczynki, są podstawą do usprawiedliwienia człowieka przed Bogiem (chociaż wierze zawsze towarzyszą dobre uczynki jako jej skutek). Doktryna: "Wiara przynosi usprawiedliwienie i dobre uczynki" jest przeciwna katolickiej doktrynie: "Wiara i dobre uczynki przynoszą usprawiedliwienie". Usprawiedliwienie jest rozumiane jako przekazanie zasług Chrystusa grzesznikom. Zasada "Sola fide" neguje wrodzoną prawość człowieka, która bez wiary w Chrystusa i bez udziału jego prawości jest bezskuteczna. Marcin Luter uznał tę zasadę za "podstawę istnienia Kościoła" (articulus stantis et cadentis ecclesiae).

 

3. Sola gratia Tylko łaska

Sola gratia mówi o tym, że zbawienie przychodzi tylko z łaski Boga jako "niezasłużony dar", a nie jako nagroda za jakiekolwiek zasługi grzesznika. Zbawienie jest więc niezasłużonym darem Boga danym człowiekowi poprzez Jezusa Chrystusa. Chociaż zasadniczo doktryna ta nie sprzeciwia się doktrynie katolickiej, to jednak zawiera istotne różnice: Bóg jest jedynym źródłem łaski, a człowiek w żaden sposób nie może skłonić Boga do dania mu tej łaski lub zwiększenia jej zakresu. Bóg działa sam dla zbawienia człowieka.

 

4. Solus Christus Tylko Chrystus

Solus Christus oznacza, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, odrzuca zatem możliwość i konieczność występowania innych pośredników. Z tego powodu w protestantyzmie nie praktykuje się kultu świętych oraz kultu maryjnego. Odrzuca się także wstawiennictwo świętych, uważając, iż tylko Jezus może pośredniczyć między nimi obojga.

 

5. Soli Deo gloria Tylko Bogu chwała

Soli Deo gloria to zasada mówiąca, że wszelka chwała należna jest jedynie Bogu, ponieważ zbawienie dokonuje się tylko przez Boga, przez Jego wolę i działanie. Nie jest to wynik wyłącznie ofiary Jezusa na krzyżu, lecz także wynik wiary w tę ofiarę; wiara ta powstaje z działania Ducha Świętego. Odrzucony został kult aniołów i świętych, a także relikwii czy wizerunków.

Tych pięć ważnych i fundamentalnych doktryn jest powodem, dla którego protestancka Reformacja była konieczna. Są one tak samo ważne w ocenianiu kościoła, jak były wtedy. Również dziś duża cześć protestanckiego chrześcijaństwa potrzebuje wrócić do tych fundamentów, tak jak i reformatorzy rzucili wyzwanie Kościołowi rzymskokatolickiemu w XVI wieku.

Na podstawie: Wikipedia, GotQuestions

Nowe artykuły

Pop-chrześcijaństwo

Autor: Bartosz Sokół Ktoś zrobił ewangelizacyjny ...

Modlitwa wprowadza ...

Poniższy artykuł jest fragmentem 9 rozdziału ...

Czym jest Biblia?

Każde rozsądne spojrzenie na jedno z ...

Świadectwo Biblii o ...

Zestawienie wersetów Biblii dotyczących Boga i ...

Ostatnie komentarze

 • Świadectwo Biblii o boskości Jezusa Chrystusa

  itowoferdzi itowoferdzi 30.01.2018 17:29
  levitra-20mg-pr iceof.online.an kor: http://levitra-20mg-priceof.online/ pricespharmacy- canadian.online ...

  Czytaj więcej...

   
 • Świadectwo Biblii o boskości Jezusa Chrystusa

  unokoruremisu unokoruremisu 30.01.2018 17:04
  levitra-20mg-pr iceof.online.an kor: http://levitra-20mg-priceof.online/ pricespharmacy- canadian.online ...

  Czytaj więcej...

   
 • Świadectwo Biblii o boskości Jezusa Chrystusa

  esasobaqu esasobaqu 30.01.2018 16:49
  levitra-20mg-pr iceof.online.an kor: http://levitra-20mg-priceof.online/ pricespharmacy- canadian.online ...

  Czytaj więcej...

   
 • Świadectwo Biblii o boskości Jezusa Chrystusa

  oaputov oaputov 30.01.2018 16:42
  levitra-20mg-pr iceof.online.an kor: http://levitra-20mg-priceof.online/ pricespharmacy- canadian.online ...

  Czytaj więcej...

Ostatnio dodane filmy

Scroll to top
Gmail Sign in